Klubo projektai 2011 – 2012 m. Rotary metais

  • Labdaros koncertas – įvyko 2011.12.09, labdarai surinkta 12 000 Lt.
  • Menas vaikams – sutartis pasirasyta 2012.02 mėn, projektas vyks iki 2012.12.31 , klubo indelis – 10 000 Lt.
  • Literatų gatvės projektas – klubas nutarė dalyvauti projekto tęsinyje, ruošiama sutartis, planuojama skirti 10 000 Lt būtiniems renovavimo darbams atlikti.
  • Klubas parėmė Šv. Kristoforo RK organizuojamą jaunimo vasaros stovyklą 1200 Lt.
  • Matching Granto, skirto paremti Policijos klubo idėją, iniciavimas kartu su Vokietijos RK. Už projekto  „Policijos klubas“ vykdymą sutiko būti atsakingi broliai Gintaras Bačiulis ir Viktoras Čobotas. Rotary International projektą patvirtino, tvarkoma reikalinga dokumentacija, bendra projekto vertė – virš 60 000 Lt.
  • Klubas parėmė Baltarusijoje esančią Rimdžiūnų mokyklą. Klubo indėlis –  500 Lt.
  • Pasirašyta paramos sutartis su Švenčionių raj. Socialinių paslaugų centru skirti 536 Lt paramą metiniam interneto mokesčiui apmokėti.